REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Spoločnosť Správca s.r.o., Wolkrova 13, 851  01 Bratislava IČO: 36744301, DIČ: 2022333566 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd: Sro, vložka č. 63700/B, (ďalej len ako „správcovská spoločnost”) ako správca podľa § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a zároveň poskytovateľ služieb, prípadne aj ako dodávateľ tovarov, vydáva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tento Reklamačný poriadok:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti správcovskej spoločnosti a spotrebiteľov (ďalej aj ako „reklamujúca osoba“ alebo aj ako „kupujúci“) s ktorými bola uzatvorená kúpna zmluva, zmluva o výkone správy, alebo obdobná zmluva a to v súvislosti s reklamáciami dodaných tovarov alebo služieb, poskytovaných správcovskou spoločnosťou vrátane podmienok a spôsobu uplatňovania reklamácií.

 

Článok I.

DEFINÍCIA VYBRANÝCH POJMOV

 1. Reklamujúca osoba je osoba, s ktorou správcovská spoločnosť má, alebo mala uzatvorenú zmluvu na základe ktorej boli správcovskou spoločnosťou poskytované služby alebo dodané tovary, ktoré sú predmetom reklamácie.

 

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti správcovskej spoločnosti za vady výrobku alebo služby, ktoré sú reklamujúcej osobe poskytované na základe zmlúv uzatvorených so správcovskou spoločnosťou.

 

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Článok II.

PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. Reklamujúca osoba je oprávnená uplatniť reklamáciu voči správcovskej spoločnosti v prípade existencie vád alebo výhrad súvisiacich s plneniami dohodnutými v uzatvorených zmluvách alebo v súvislosti s dohodnutými prácami, dodanými tovarmi a službami, poskytnutými správcovskou spoločnosťou.

 

 1. Reklamáciu je reklamujúca osoba povinná uplatniť v určených lehotách, inak bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada tovaru/služby prejavila, najneskôr však do konca záručnej doby, inak nároky voči správcovskej spoločnosti zo zodpovednosti za vadu dodaného tovaru/vykonanej služby zanikne.

 

TOVAR

 1. Vlastnícke právo kúpeného tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia a odovzdaním daného tovaru. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho zodpovednosť za náhodné skazy, náhodné zhoršenie, zničenie a poškodenie tovaru.

 

 1. Správcovská spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho odovzdaní kupujúcemu. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, nezodpovedá správcovská spoločnosť za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Tovar na reklamačné konanie reklamujúca osoba predkladá čistý. Správcovská spoločnosť je oprávnená znečistený alebo všeobecným hygienickým zvyklostiam odporujúci tovar odmietnuť prijať na reklamačné konanie.

 

 1. Vady zakúpeného tovaru je reklamujúca osoba povinný uplatniť u správcovskej spoločnosti bez zbytočného odkladu po ich zistení. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa musia u správcovskej spoločnosti uplatniť najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ na záručnom liste, na obale tovaru alebo na pripojenom návode na použitie tovaru nie je uvedená iná záručná doba.

 

 1. Ak je tovar používaný reklamujúcou osobou s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia správcovskou spoločnosťou uznaná.

 

SLUŽBY

 1. Správcovská spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má služba pri jej poskytnutí reklamujúcej osobe. Pri službách poskytovaných za nižšiu cenu, nezodpovedá správcovská spoločnosť za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Vady služieb je reklamujúca osoba povinná uplatniť u správcovskej spoločnosti bez zbytočného odkladu po ich zistení. Práva zo zodpovednosti za vady a akosť služieb sa musia u správcovskej spoločnosti uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa poskytnutia služby.

 

 1. Ak je služba používaná reklamujúcou osobou s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia správcovskou spoločnosťou uznaná.

 

 1. V prípade ak je určený spôsob vybavenia reklamácie opravou vadného tovaru/služby, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenia vady do doby, kedy reklamujúca osoba opravený tovar prevzala/služby prijala a v prípade neprevzatia opraveného tovaru/služby do doby, kedy bola reklamujúca osoba povinná tovar prevziať/služby prijať.

 

 1. V prípade ak je určený spôsob vybavenia reklamácie výmenou vadného tovaru/služby za nový/totožnú službu, od prevzatia nového tovaru,/poskytnutia totožnej služby začne plynúť nová záručná lehota.

 

 1. Vykonanie záručných opráv zabezpečuje správcovská spoločnosť. Tá prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná, a to čo v najkratšom možnom čase, tak aby bolo možné splniť zákonom stanovené lehoty na celkové vyriešenie reklamácie.

 

 1. Ak reklamujúca osoba uplatní reklamáciu, správcovská spoločnosť alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť reklamujúcu osobu o jeho právach podľa všeobecne záväzného predpisu; na základe rozhodnutia reklamujúcej osoby, ktoré z týchto práv reklamujúca osoba uplatňuje, je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa  2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúca osoba právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru/služby za nový tovar/poskytnutie totožnej služby. Uvedené sa netýka tých služieb, ktoré správcovská spoločnosť vykonáva v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy alebo obdobnej zmluvy, kde služby správcu sú vykonávané na základe paušálnej správcovskej odmeny. V prípade že si reklamujúca osoba oprávnene uplatní výmenu vadného tovaru za nový tovar/výmenu vadnej služby za totožnú službu a správcovská spoločnosť nevie novú službu toho istého druhu a akosti pre reklamujúcu osobu zabezpečiť, vráti reklamujúcej osobe cenu reklamovanej služby v celom rozsahu.

 

Článok III.

FORMA, MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 1. Reklamujúca osoba uplatňuje reklamáciu v kancelárii správcovskej spoločnosti, resp. v sídle správcovskej spoločnosti a to osobne počas úradných hodín kancelárie správcovskej spoločnosti, alebo písomným podaním adresovaným do sídla spoločnosti doporučenou poštou.

 

 1. Správcovská spoločnosť po riadnom uplatnení reklamácie vydá reklamujúcej osobe potvrdenie/reklamačný protokol. Potvrdenie o reklamácií musí obsahovať informácie o zakúpení reklamovaného tovaru/poskytnutí reklamovanej služby a rozsah vady, pre ktorú je tovar/služba reklamovaný/reklamovaná. Reklamujúca osoba svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

 

 1. Reklamujúca osoba je oprávnená uplatniť reklamáciu v prípade, ak uplatňuje u správcovskej spoločnosti zodpovednosti za vady poskytnutej služby alebo ak sa v záručnej dobe vyskytne na zakúpenom tovare vada.

 

 1. Uplatnená alebo doručená reklamácia bude pridelená poverenému zamestnancovi správcovskej spoločnosti, ktorý je povinný ju riadne vybaviť.

 

 1. Z uplatnenia reklamácie reklamujúcou osobou musí byť zrejmé, kto ju uplatňuje (identifikačné údaje o reklamujúcej osobe v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, prípadne aj telefonický kontakt a emailová adresa), čo je predmetom reklamácie (z reklamácie musí byť zrejmé vady kvality alebo vady správnosti ktorej služby resp. ktorého úkonu sa vytýkajú) a čoho sa reklamujúca osoba domáha. Reklamácia musí byť podpísaná reklamujúcou osobou. Reklamujúca osoba je povinná k reklamácii doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou/tovarom resp. s reklamovaným úkonom, ktoré preukazujú skutočnosti ňou tvrdené.

 

 1. Ak reklamujúca osoba uplatní reklamáciu riadne a včas, je správcovská spoločnosť alebo ním poverená osoba povinná poučiť reklamujúcu osobu o jeho právach v zmysle 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

 

 1. Ak reklamácia neobsahuje všetky údaje, potrebné pre riadne vybavenie reklamácie a/alebo neboli k nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia reklamujúcej osoby, správcovská spoločnosť vyzve reklamujúcu osobu na ich doplnenie. Ak reklamujúca osoba pripojila k reklamácii fotokópie dokladov, je správcovská spoločnosť oprávnená vyzvať reklamujúcu osobu na predloženie ich originálov, alebo úradne osvedčených kópií.

 

 1. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany reklamujúcej osoby, prípadne tretej osoby.

 

 1. Za reklamáciu sa nepovažuje podanie reklamujúcej osoby, ktoré podľa obsahu je:
 2. a) žiadosť o identifikáciu platby,
 3. b) žiadosť o identifikáciu príkazcu platby,
 4. c) žiadosť o identifikáciu príjemcu platby,
 5. d) žiadosť o vrátenie platby,
 6. e) žiadosť o preverenie resp. prešetrenie správnosti zaúčtovania platby; pokiaľ z jej obsahu nevyplýva, že reklamujúca osoba vytýka nesprávnosť zaúčtovania platby,
 7. f) žiadosť o zrušenie platby pripravenej na odoslanie,
 8. g) žiadosť o kópiu alebo výpis pokladničného dokladu,
 9. h) podnet na zlepšenie poskytovaných služieb,
 10. i) žiadosť informačného charakteru, ktorej predmetom nie je preverenie resp. prešetrenie správnosti alebo kvality poskytovaných služieb,
 11. j) vyžiadanie potvrdenia na úradné účely, k) vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej platbe,
 12. l) vyžiadanie potvrdenia alebo vyhlásenia správcu bytového domu o stave nedoplatkov na byte alebo nebytovom priestore,
 13. m) vyžiadanie potvrdenia o upustení od výkonu záložného práva,
 14. n) stanovisko reklamujúcej osoby k oznámeniu o započítaní,
 15. o) sťažnosť
 16. p) opravný prostriedok proti rozhodnutiu orgánu správcovskej spoločnosti.

 

 1. Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje:
 2. a) ktorou reklamujúca osoba reklamuje chyby kvality alebo správnosti služieb, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi reklamujúcou osobou a správcovskou spoločnosťou,
 3. b) reklamácia, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 4. c) podanie, ktoré sa nepovažuje za reklamáciu v zmysle tohto reklamačného poriadku

 

 1. Správcovská spoločnosť nezodpovedá za vady tovaru/služby, ktorú spôsobila reklamujúca osoba pred prevzatím tovaru/poskytnutím služby, alebo o vade tovaru/služby vedel, prípadne ak reklamácia reklamujúcej osoby odporuje povahe tovaru/služby, prípadne sa preukáže, že nejde o vadu reklamovaného tovaru/služby.

 

 1. Ak reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, nepovolenou formou, na nepríslušnom mieste, oneskorene alebo vo veci prebieha alebo bolo právoplatne ukončené súdne či iné konanie, je správcovská spoločnosť oprávnená reklamáciu odmietnuť, o čom reklamujúcu osobu písomne upovedomí.

 

Článok IV.

ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

 1. Za odstrániteľnú vadu tovaru sa považuje vada tovaru, odstránením ktorej neutrpí kvalita, vzhľad a úžitkové vlastnosti tovaru. Za odstrániteľnú vadu služby sa považuje vada, odstránením ktorej neutrpí kvalita služby.

 

 1. Ak je reklamovaná vada vyhodnotená správcovskou spoločnosťou ako odstrániteľná, má reklamujúca osoba právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Správcovská spoločnosť je povinná túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

 1. V prípade, že predaný tovar/služba ešte nebola použitá, môže reklamujúca osoba požadovať výmenu tovaru za tovar rovnakej hodnoty/výmenu služby za službu rovnakej hodnoty. To isté môže reklamujúca osoba žiadať vo vzťahu k súčasti tovaru/služby, ak sa vada týka len tejto súčasti.

 

 1. Správcovská spoločnosť má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný/vadnú službu za bezvadnú.

 

 1. V prípade že si reklamujúca osoba oprávnene uplatní výmenu vadného tovaru/služby za nový tovar/službu a správcovská spoločnosť nevie nový tovar/službu toho istého druhu a akosti pre reklamujúcu osobu zabezpečiť, vráti reklamujúcej osobe kúpnu cenu reklamovaného tovaru/služby v celom rozsahu. Uvedené sa netýka tých služieb, ktoré správcovská spoločnosť vykonáva v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy alebo obdobnej zmluvy, kde služby správcu sú vykonávané na základe paušálnej správcovskej odmeny.

 

Článok V.

NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

 1. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru/služby a ktorú nemožno odstrániť.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar/služba mohla riadne užívať ako tovar/služba bez vady, má reklamujúca osoba právo na výmenu tovaru/poskytnutie totožnej služby. V prípade že si Reklamujúca osoba oprávnene uplatní výmenu vadného tovaru za nový tovar/výmenu vadnej služby za totožnú službu a správcovská spoločnosť nevie nový tovar/službu toho istého druhu a akosti pre reklamujúcu osobu zabezpečiť, vráti reklamujúcej osobe kúpnu cenu reklamovaného tovaru/služby v celom rozsahu. Uvedené sa netýka tých služieb, ktoré správcovská spoločnosť vykonáva v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy alebo obdobnej zmluvy, kde služby správcu sú vykonávané na základe paušálnej správcovskej odmeny.

 

 1. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno tovar používať/službu užívať, má reklamujúca osoba právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/služby.

 

Článok VI.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. O prijatej reklamácii je správcovská spoločnosť povinná vystaviť reklamujúcej osobe doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar/služba je reklamovaný/á, kedy a kde bol reklamovaný tovar/služba zakúpený/á, cenu, za akú bol tovar/služba zakúpený/á.

 

 1. Pre správne uplatnenie reklamácie reklamujúcou osobou správcovská spoločnosť odporúča vyplniť Reklamačný protokol, ktorého znenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto Reklamačného poriadku.

 

 1. Reklamačný protokol sa vyhotovuje v 2 totožných vyhotoveniach, jeden pre správcovskú spoločnosť a jeden pre reklamujúcu osobu.

 

 1. Ak reklamujúca osoba reklamuje vady tovaru, je správcovská spoločnosť povinná reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Článok VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento reklamačný poriadok sa nachádza na viditeľnom mieste v prevádzke resp. kancelárii správcovskej spoločnosti, dostupnom reklamujúcej osobe a tiež na webovej stránke správcovskej spoločnosti, ak ju má zriadenú.

 

 1. Vzťahy medzi reklamujúcou osobou a správcovská spoločnosť, ktoré nie sú upravené zmluvou alebo týmto reklamačným poriadkom, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného poriadku je Reklamačný protokol, upravený v článku VII.

Príloha: Reklamačný protokol

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.03.2022

 

 

V Bratislave, dňa 16.2.2022