Technicko-prevádzková správa

V oblasti technicko-prevádzkovej agendy sa správca zaväzuje zabezpečiť nasledovné služby:

 • dodávku tepla pre ústredné kúrenie (ďalej len ako „UK“) a teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“),
 • dodávku vody z verejných vodovodov (ďalej len „SV“) a odvádzanie odpadových vôd,
 • odvádzanie zrážkových vôd,
 • dodávku elektrickej energie a osvetlenia v spoločných častiach a spoločných zariadení domu,
 • odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu,
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení: tlakových, plynových, zdvíhacích (výťahy) a elektrických zariadení, bleskozvodov, požiarnych hydrantov v predpísaných časových intervaloch podľa platných právnych predpisov a odstránenie nedostatkov z týchto prehliadok a skúšok, viesť evidenciu o vykonaných prehliadkach a skúškach. O odborných prehliadkach a skúškach podľa tohto bodu musí správca informovať Vlastníkov najmenej 7 pracovných dní pred ich vykonaním formou písomného oznamu,
 • upratovanie spoločných častí a zariadení domu vrátane kontajnerového prístrešku a čistenie chodníkov priľahlých k domu,
 • odpratávanie snehu, zimnú údržbu chodníkov k domu,
 • deratizáciu, dezinfekciu, dezinsekciu v  spoločných častiach domu,
 • pohotovostnú a havarijnú službu (ďalej len ako „POHAS“) pre prípad poruchy vodovodných a plynovodných rozvodov, vykurovacích telies, rozvodov, meracích zariadení, elektroinštalácie
 • údržbu a opravu bleskozvodov,
 • overovanie, ciachovanie, repasáciu, resp. výmenu za metrologicky overené iné určené meradlá v zmysle platných metrologických zákonov, vyhlášok a noriem, viesť evidenciu o vykonaných prehliadkach a skúškach, a tiež odpočet meradiel spotreby energií (tepla, TÚV a studenej vody (ďalej len „SV“), plynu),
 • prevádzkovanie spoločnej televíznej antény (ďalej len „ STA“),
 • v predpísaných časových intervaloch v zmysle príslušných právnych noriem vykonať revízie bleskozvodov, elektrozariadení, výťahov, elektrozariadenia v spoločných priesto-roch a zariadeniach domu, rozvodu plynu v spoločných priestoroch domu od uzáveru K 800 DN 50 po posledný plynový uzáver v byte vrátane,
 • požiarnu ochranu domu,
 • ďalšie služby, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú,
 • zabezpečiť vedenie všetkých technických evidencií o dome a zaznamenanie všetkých známych zmien v technickej dokumentácii domu.

Finančno – ekonomická správa

V oblasti finančno-ekonomickej agendy sa Správca s.r.o. zaväzuje poskytovať nasledovné služby:

 • otvoriť samostatný peňažný účet fondu prevádzky, údržby a opráv (FO) v banke určený len pre správu domu;
 • otvoriť samostatný peňažný účet fondu služieb (FS) na úhradu nákladov spojených  s užívaním bytov a nebytových priestorov v banke určený len pre správu domu; v prípade požiadavky riešiť úhradu nákladov  spojených  s užívaním bytov a nebytových priestorov prostredníctvom SIPO
 • viesť analytickú evidenciu obratov peňažných prostriedkov na FO a FS podľa vchodov;
 • požadovať od vlastníkov zvýšenie platieb, prípadne mimoriadny príspevok do FO, pokiaľ finančné prostriedky vo FO nepostačujú na krytie nákladov hradených z FO. V prípade, že vlastníci takúto požiadavku neakceptujú, nezodpovedá správca za škodu spôsobenú neuhradením alebo neobjednaním príslušnej služby;
 • viesť evidenciu neplatičov a vymáhania pohľadávok voči neplatičom;
 • poskytovať mesačné výkazy obratov a zostatkov na FO a FS a tiež zoznam neplatičov zástupcom vlastníkov v  elektronickej forme alebo vytlačenej zostave ak to budú požadovať.

Právne poradenstvo

V oblasti bytovo-právnej  agendy sa Správca s.r.o. zaväzuje poskytovať nasledovné služby:

 • konať za vlastníkov pri správe domu pred súdom a inými štátnymi a neštátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, resp. ich zastupovať,
 • podpisovať zmluvy s tretími osobami vo veci výkonu správy domu,
 • viesť majetok vlastníkov oddelene od majetku správcu alebo od majetku iných spravovaných subjektov,
 • konať v mene vlastníkov a na ich účet v zmysle splnomocnenia a tejto zmluvy,
 • podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z., ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v bytovom dome. Správca však musí písomne informovať dotknutého vlastníka 14 dní pred začatím konania  dražby.
 • vymáhať pohľadávky voči vlastníkom neodvádzajúcim príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv  (ďalej len „FO“) úhrady preddavkov do  fondu služieb (ďalej len „FS“) a tiež pohľadávky z ročného vyúčtovania preddavkov FS samostatne, resp. prostredníctvom tretej osoby na základe písomnej zmluvy s treťou osobou v prípade, ak si vlastník nesplní svoju povinnosť odvádzať platby uvedené v tomto bode jeden kalendárny mesiac po termíne platby podľa nastaveného zálohového predpisu. Správca však musí  písomne informovať neplatiaceho  vlastníka 14 dní pred začatím konania,
 • správca má povinnosť zvolávať schôdzu vlastníkov v zmysle Článku V. najmenej jedenkrát ročne.

.

Služby pre Spoločenstvá vlastníkov

Pre Spoločenstvá vlastníkov bytov Správca s.r.o. zabezpečuje dohodnuté činnosti na základe a v zmysle Mandátnej zmluvy:

 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov Spoločenstva,
 • evidenciu fondu prevádzky údržby a opráv a komunikácia so Spoločenstvom,
 • spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb,
 • spracovanie vyúčtovania úhrad za plnenia (služieb) spojených s užívaním bytu / NP,
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti,
 • vedenie evidencie neplatičov a príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok,
 • a ďalšie ekonomické služby potrebné pre správne fungovanie domu.

.